free bootstrap builder

PRAWO

Uproszczone procedury i skuteczność!

Radca prawny, Adwokat, Notariusz, Komornik Sądowy
Kancelaria notarialna, adwokacka, radcowska.
Tłumacz przysięgły.

KOMFORT PLANOWANIA I FINANSOWANIA

Na niniejszej stronie przedstawione zostały propozycje finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym, obrotowego ratalnego i pożyczki dedykowane profesjonalistom dziedziny prawa na preferencyjnych warunkach, które oferuję banki właśnie tym zawodom.

RODZAJE PODMIOTÓW

które kwalifikują się do finansowania

Radca prawny, Adwokat, Notariusz, Komornik Sądowy
Kancelaria notarialna, adwokacka, radcowska.
Tłumacz przysięgły.

Legenda

MAX OBROTY - Maksymalne obroty roczne firmy, dla której skierowany jest produkt w mln
MIN OKRES DG - Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącach
WKŁAD WŁ. - Wymagany wkład własny
MIN KWOTA - Minimalna kwota kredytu w PLN
MAX KWOTA - Maksymalna kwota kredytu w PLN
OKRES KRED. - Okres kredytowania w miesiącach
ZABEZP. .- Wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu

NRMAX OBROTYMIN OKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.

500 000 zł
na uproszczeniu!

Kancelaria notarialna, Kancelaria adwokacka, Kancelaria radcowska, Komornik sądowy

Pożyczka

Bank nie sprawdza, na co przeznaczane są środki z pożyczki. Brak zaświadczeń z ZUS, US i biznesplanu

Dla kogo? 
✔ Kancelaria notarialna
✔ Kancelaria adwokacka
✔ Kancelaria radcowska
✔ Komornik sądowy
 
Formy prawne:
✔ Spółka cywilna osób fizycznych 
✔ Spółka jawna osób fizycznych
✔ Spółka partnerska osób fizycznych
✔ Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie
    Kredytowanie samozatrudnienia jest możliwe, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
    1. przedmiotem działalności jest kontynuacja obowiązków pracowniczych wykonywanych na podstawie umowy o pracę przed samozatrudnieniem,
    2.okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy był nie krótszy niż 12 m-cy,
    3.umowa na świadczenie usług z ostatnim pracodawca jest zawarta na okres co najmniej 12 m-cy. Okres kredytowania uzależniony jest od okresu          
       obowiązywania tej umowy, Przy samozatrudnieniu, o pożyczkę dla firm możesz wnioskować już od pierwszego dnia prowadzenia działalności    
       gospodarczej.

Formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym:
✔ Karta podatkowa,
✔ Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych,
✔ Podatkowa książka przychodów i rozchodów,

Minimalny okres prowadzenia działalności oraz posiadanie rachunku firmowego w dowolnym banku od min. 12 miesięcy.

Opłaty i prowizje:
Oprocentowanie składa się z marży wskazanej w tabeli oraz ze stawki bazowej WIBOR, która jest różna w zależności od czasu trwania umowy kredytowej.
3M WIBOR dla pożyczki udzielonej do 12 miesięcy, zmienia się raz na 3 miesiące. 
6M WIBOR dla pożyczki udzielonej powyżej 12 miesięcy, zmienia się raz na 6 miesięcy
Prowizja za udzielenie pożyczki w: Wariant bez prowizji (WIBOR 3M/6M +) - 0%
Prowizja za udzielenie pożyczki w: Wariant z prowizją i niską marżą (WIBOR 3M/6M +) - 2,5%, min. 200 zł.
Marża ryzyka banku w: Wariant bez prowizji (WIBOR 3M/6M +) - 5%
Marża ryzyka banku w: Wariant z prowizją i niską marżą (WIBOR 3M/6M +) - 3,5%
Na okres korzystania z ubezpieczenia Bezpieczny Biznes z Nationale-Nederlanden marża zostaje obniżona o 0,5%.
Koszt ubezpieczenia:
0,12% liczona od bieżącego salda zadłużenia pożyczki
0,0965% liczona od kwoty przyznanego limitu

Wcześniejsza spłata kredytu: 0 zł

Uproszczone wymogi dokumentowe :
1. Dowód osobosty
2. KPiR z ostatnich 12 miesięcy
3. PIT 2016
4 Dowody wpłaty na ZUS za ostatnie 3 miesiące
5. Dokumenty rejestrowe firmy
6. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje: 
    ✔ Prawnik, Radca prawny, Notariusz, Adwokat: dyplom ukończenia studiów / legitymacja zawodowa / zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu /           wypis z listy radców prawnych / wypis z listy adwokatów / dokument potwierdzający mianowanie przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza.  
7. Akt rozdzielności majątkowej / orzeczenie w przedmiocie separacji / orzeczenie w przedmiocie rozwodu (w przypadku gdy wnioskodawca jest osoba          fizyczna prowadząca jednosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki osobowej jeśli dotyczy) 
8. Umowa spółki z aneksami
9. brak koniczności dostarczania wyciągów z kont.

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
11,2 mln EUR12 miesięcy010 000500 000max 120 miesięcybrak

400 000 zł lub 500 000 zł

Prawnik, Radca prawny, Notariusz, Adwokat, Tłumacz przysięgły

Kredyt ratalny

Cel: dowolny cel na rozwój działalności gospodarczej, także na refinansowanie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i oraz na osoby fizyczne
✔ Tłumacz przysięgły - dostępny jest kredyt na kwotę do 400 000 zł z okresem kredytowania do 120 miesięcy.
✔ Prawnik, Radca prawny, Notariusz, Adwokat - dostępny jest kredyt na kwotę  do 500 000 zł z okresem kredytowania do 144 miesięcy.

Uzyskanie maksymalne kwoty kredytu zależy od zdolności kredytowej. Brak wymogu posiadania biznesplanu.

Opłaty i prowizje:
* min prowizja: 2%
* min marża 4% + WIBOR 3M
* prowizja za wcześniejszą spłatę 3%
Harmonogram spłat: miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe

Czas: decyzja kredytowa 3-5 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy.

Zabezpieczenie:  standardowe:
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w Banku

Proces: 
1. Przesłanie skanów dokumentów do Notus Finanse.S.A. 
2. Kontakt Banku z Klientem

Wymagane dokumenty: 
DO DECYZJI:
1. Dokumenty rejestrowe firmy
2. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje:  
    ✔ Prawnik, Radca prawny, Notariusz, Adwokat: dyplom ukończenia studiów / legitymacja zawodowa / zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu / wypis z listy      
        radców prawnych / wypis z listy adwokatów / dokument potwierdzający mianowanie przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza. 
3.  Akt rozdzielności majątkowej / orzeczenie w przedmiocie separacji / orzeczenie w przedmiocie rozwodu (w przypadku gdy wnioskodawca jest osoba fizyczna
     prowadząca jednosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki osobowej jeśli dotyczy)
4. Umowa spółki z aneksami
5. Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni rok obrotowy i za koniec okresu bieżącego (zbiorcze podsumowanie okresów miesięcznych)
6. Kopie deklaracji podatkowych rocznych za ostatnie 2 lata obrotowe
7. Bilans i rachunek wyników za ostatnie 2 lata obrotowe z informacją dodatkową (jeśli dotyczy)
8. Bilans i rachunek wyników (lub F-01) na koniec miesiąca (kwartału) poprzedzającego miesiąc (kwartał) złożenia wniosku kredytowego
9. Opinia i raport biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata obrotowe (jeśli podmiot podlega badaniu biegłego rewidenta - wymagane są dwa ostatnie dostępne raporty z badania)
10. Prognoza finansowa do wniosku kredytowego (jeśli dotyczy)

DO URUCHOMIENIA:
Opinie z banków / innych instytucji finansowych kredytujących firmę (tylko w przypadku, gdy w BIK nie ma informacji o danym zobowiązaniu (jeśli dotyczy)

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
2a5 mln24 miesiące010 000400 000120 miesięcywg opisu
2b5 mln24 miesiące010 000500 000144 miesiącewg opisu

500 000 zł
na przychodach!

Adwokat, Radca prawny, Notariusz, Komornik sądowy

Kredyt Obrotowy Ratalny

Cel: finansowanie potrzeb bieżących, m.in. zatowarowanie, sprzęt, wyposażenie biura/placówki
Dla kogo? osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej lub spółki partnerskiej, wykonujące wolne zawody na podstawie uprawnień określnych przepisami prawa.
PKD:  69.10.Z  - adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy

Uzyskanie maksymalne kwoty kredytu zależy od zdolności kredytowej oraz oceny BIK
Procedura uproszczona - Bank bierze pod uwagę przychody a nie dochody


Opłaty i prowizje:
* prowizja za udzielenie:  6,95% lub 2,95% z Ubezpieczeniem
* oprocentowanie: marża ryzyka do 7,95% + WIBOR 12M lub z Ubezpieczeniem marża 6% + WIBOR 12M,
* prowizja za wcześniejszą spłatę

Czas: decyzja kredytowa nawet w dniu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy
Wymagane przepływy przez konto: 3 – krotność raty kapitałowo – odsetkowej

Zabezpieczenie: standardowe: 
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w Banku

Proces:
1. Przesłanie skanów dokumentów do Notus Finanse.S.A.
2. Kontakt Banku z Klientem
Wymagane dokumenty:
DECYZJA:
1. Skan dowodu osobistego
2. NIP
3. Wyciągi z rachunków firmowych z ostatnich 6 miesięcy - wyciągi, nie historia
4. Telefonicznie wyrażenie zgody pracownikowi banku na przetwarzanie danych osobowych, weryfikacje w bazach takich jak BIK BIG.

URUCHOMIENIE:
5. Dokumenty finansowe 
6. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje:
Kopia ważnej legitymacji z informacją o wykonywanym zawodzie albo kopia Uchwały o wpisie na listę w przypadku: adwokata - na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką, w przypadku notariusza na listę notariuszy prowadzoną przez Okręgową Radę Notarialną, w przypadku radcy prawnego - na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych albo kopia zaświadczenia o wpisie na listę adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej, w przypadku radców prawnych o wpisie na listę radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych, albo wyciąg elektroniczny z bazy adwokatów wykonujących zawód z informacją o danych teleadresowych prowadzonej przez Naczelną Radę Adwokacką dostęp do bazy http://www.rejestradwokatow.pl/KRAiAA/, w przypadku notariuszy – wyciąg z bazy notariuszy z informacją o danych teleadresowych prowadzonej przez Krajową Izbę Notarialną http://www.krn.org.pl/, w przypadku radcy prawnego - wyciąg elektroniczny z bazy radców prawnych wykonujących zawód z informacją o danych teleadresowych prowadzonej przez Krajową Izbę Radców Prawnych http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow.

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
310 mln6 miesięcy05 000500 000max 96 miesięcybrak

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas.
Przeprowadzimy Ciebie przez wszystkie etapy kredytowania.
kontakt@kredytdlaprofesjonalisty.eu

Moran Tomasz Hołówko
NIP: 693 209 26 24

Nie zwlekaj z kontaktem

Gotowi na oferty i współpracę

Telefon: 501 363 605 
Email: biuro@fundusze.org

Mobirise

Tomasz Hołówko
Ekspert ds produktów biznesowych

Ur. 7 stycznia 1981 r. w Głogowie. mgr ekonomii, autor pracy naukowej pt. Faktoring jako instrument finansowy wykorzystywany w transakcjach eksportowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego - RPK000836 www.knf.gov.pl 

DOŚWIADCZENIE

* Rok 2017-Ekspert ds finansowych produktów biznesowych Notus  
   Finanse S.A.
* 2010-obecnie-Przedsiębiorca B2B, B2C
* 2013-2015 Starszy Koordynator ds Usług/Service Management
   IBM Global Service Delivery Centre Sp. z o.o.
* 2008-2011 Specjalista ds funduszy unijnych (Zespół ds
   Finansowo-Księgowy oraz Zespół ds Informatyzacji w instytucji
   centralnej Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie,      obecnie pod nazwą Centrum Projektów Polska Cyfrowa ). 
* 2006-2007 Stażysta w Departamencie Sprzedaży Biura Zarządu
   KGHM Polska Miedź S.A.

EDUKACJA

* Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia magisterskie,
   kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Handel
   Zagraniczny, studia stacjonarne.
* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia Podyplomowe,
   Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem –
   strategia, projektowanie, wdrażanie.
* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe,
   Zamówienia Publiczne.

Większosć moich Klientów pochodzi z rekomendacji, poleć mnie swoim znajomym. Dziękuję!


Moran Tomasz Hołówko, NIP: 693 209 26 24
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro

Nota prawna:
Ranking kredytów dla firm.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.flexleasing.pl stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.